مزایا و معایب بهره برداری از یک معدن از نظر اجتماعی و اقتصادی و زیست محیطی